Reformátuskovácsháza

mobil nézet.
2022 mjus 20 pntek -

A Bittó-kovácsházi (a mai mezőkovácsházi) kertészség (1814)

OLVASÓKÖNYV Békés megye történetéhez II. 1695-1848. Békéscsaba, 1971. - 440 p. - (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 4.) 52. oldal

Egyes bérlők, hogy az általuk bérelt pusztára telepített kertészek nagymérvű kizsákmányolását elleplezzék, alattomban telepítettek dohánykertészséget, és a kertészekkel kötött szerződést nem mutatták be a megyének. Csanád megye rendéi, értesülvén arról, hogy a Kovácsházi-puszta Bittó Imre bérelte részén dohánykertészek telepedtek le, a megye augusztus 4-i közgyűlésén Tarnay Mihály szolgabírót és esküdtjét kiküldték, hogy vizsgálják meg az ott "megtelepedett kertészeknek honnand lett származásokat, és micsoda egyezés mellett lett megtelepedéseket". A szolgabíró november 22-én kelt jelentése szerint:
"Ezen újonnand szállíttatott (telepített) kertészek, akik ott állandó lakásokat vették, és dikáltatván (adó alá összeírattatván) is, mindössze 66 külön famíliát tesznek, rész szerént többnyire ezen nemes vármegyének Battonya, Tornya, Makó és Földeák helységeibül és Kóvácsházárul az előbbeni helyrül elköltözködött kertészségbül, rész szerént szomszédos nemes Csongrád, Békés és Arad vármegyékbül származtak, akik is befogadtatások alkalmatosságával - kivévén a tornyaiakat, akik még házaikat mindekkoráig el nem adhatván, és tartozásaikat egészlen ki nem fizetvén, az földesuraságtul elbocsájtólevelet nem nyertek. .. - jámbor magok viseletekrül bizonyítóleveleiket előmutatták.
Továbbá tapasztaltuk azt is, hogy ezen megtelepedett kertészségnek elöljárói is vágynak, jelesen bicajok és Tornyárul odaköltözködött egy kántorjok, akit egyszersmind nótáriusi szolgálatra alkalmaztatni akarnak. Csináltattak egy pecsétet is, melyet tőlök elvévén, és azzal való élestül a tekintetes, nemes vármegyének további rendeléséig őket eltiltván, azt a tekintetes, nemes vármegyének beadjuk.
Végtére az egyezségnek megtudására előkívántuk a kontraktusokat, melyet a bíráitok előadván, abbul kivettük, hogy ezen kertészség egy jugerumtul 3 Ft fizetés mellett 6 esztendőre árendálta ki azon pusztarészt, melyből mindegyik kertész egyformán bír 27 jugerumot, és így mindöszve bírnak 1782 jugerumokat. De ezen produkált originális kontraktust (előmutatott eredeti szerződést), melyet mi a tekintetes, nemes vármegyének jelentésünk mellett beadni akartunk, a nevezett tiszttartó azon ravaszság mellett, hogy annak mását írni kívánná, s avégett elkért volna, többé visszaadni nem akarta, azt adván feleletül, hogy a principálisa (gazdája) a kontraktusnak a tekintetes, nemes vármegyére való beadásátul őtet keményen eltiltotta."


A bérlő új szerződést erőszakol a Bittó-kovácsházi kertészekre (1821)

OLVASÓKÖNYV Békés megye történetéhez II. 1695-1848. Békéscsaba, 1971. - 440 p. - (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 4.) 53. oldal

A lakosság és a kertészközségek elszaporodtával jóformán semmi lehetőség sem maradt arra, hogy a kertészek a földesúrral vagy a bérlővel való nézeteltérés vagy összezördülés esetén felkerekedjenek, és új gazdát keressenek. A földesurak és a bérlők vissza is éltek a helyzettel, kényük-kedvük szerint felbontották a régi szerződést, és előre megírt, új szerződés aláírására kényszerítették a kertészeket. Ez történt 1821-ben Bittó-Kovácsházán is. A főszolgabíró jelentése szerint:
"Amidőn a fentebb megnevezett kertészek a régi (1817. évi) kontraktus mellett való megmaradások etánt kijelentett akaratjokat előadták, tekintetes Bittó Imre úr által kipirongattatván, a másnap reggelre való megjelenésre utasíttattak, mely alkalmatossággal ismét azzal bocsájtattak el, hogy hazamenvén a többiekkel együtt értekezzenek az árendafizetésnek feljebb való ígéréséről. Két hét múlva ismét Aradra bérendel-tettek a kertészek, és amidőn arrul ismét kérdőre vétettek vo'na, ez alkalmatossággal Herczeg János, Alle Istvány, Katona Péter kertészek és Szenti Mihály kántorjok a többieknek nevekben közmegegyezés szerént minden jugerumra 27 krajcárokat ígértek, amennyit ti. hallomásbul Kövér Gergelytől értettek, hogy mind(en) jugerumra kelletik tekintetes Bittó urakrak az új egyezések szerént reá fizetni, mellyel tekintetes Bittó Imre úr meg nem elégedvén mondotta, hogy kétannyi árendát kell reájok írni, amint a vármegye kancelláriáján két párban a kontraktus meg is íratott ugyan, de keresztvonásokkal azt ők meg nem erősítették, mely szerint a jugerumtól azon ideig fizetett 3 Ft-ok helyett 6 Ft, minden háztul a 1/2 (mázsa) dohány és 12 tojás helyett egy egész mázsa dohányra és 24 tojásra szaponttatott az árendafizetés."

Azokon a kertészeken, akik panaszra merészeltek menni, a bérlő tüstént bosszút állott. Az 1822. évi Csanád megyei közgyűlési jegyzőkönyv tanúsága szerint: "A Kovácsházi-pusztának Bittó-reszén levő kertészség azon panaszkodik, hogy némely kertészek a kiárendált földekből, azon okból, mivel sérelmeiket a felső helyekre terjesztették, a földesuraság által kitiltattak (elköltözésre szólíttattak fel)."

Az oldalt készítette: Dzseemy