Reformátuskovácsháza

mobil nézet.
2022 mjus 20 pntek -

Az első kovácsházi dohánytermesztő kertészség (1806)

OLVASÓKÖNYV Békés megye történetéhez II. 1695-1848. Békéscsaba, 1971. - 440 p. - (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 4.) 50-51. oldal

A mai Békés megye területén a legrégibb ismert kertészség 1806. április 24-én települt a nemes Kövér Kajetán örmény bérlő által bérelt Kovácsházi-pusztán. Az itteni "dohánytermesztő kertészek" nevében Borka István bíró 1812-ben a bérlő ellen panaszt nyújtott be a helytartótanácshoz. Panaszukból kitűnik, ami később számtalan panasz és per tárgyát képezte, hogy az örmény bérlők már szerződéskötéskor mily körmönfont ravaszsággal vezették félre a kertészeket, s ha érdekük úgy kívánta, erőszakkal és önhatalmúlag megváltoztatták a szerződés pontjait. A panasz így hangzik:
"Méltóságos gróf Fekete őnagysága Kovácsháza nevű s tekintetes, nemes Csanád vármegyében fekvő pusztájának több esztendők olta való árendátora (bérlője), örmény nemes Kövér Kajetán úr a megírt pusztára minket, mintegy 500 lelkekből állő dohánytermesztő kertészeket 340 darabokra számlálható jószágainkkal együtt még 1806. esztendőben április holnapnak 24. napján egymás után következő 15 esztendőikig köttetett ilyetén kontraktusnál fogva fogadott bé, hogy minden jugerum (hold) földtől az akkor időbeli és folyó bankóban 5 Ft-ot, legelőért a szarvasmarháinktól darabszám szerint 5 Ft-ot, a lovainktól minden darabtól 6 Ft-ot hasonlóan az akkori folyamodban lévő bankóban - mert más valamely esetre nézve a kontraktusunkban semminemű clausula (záradék) nincsen inserálva (bevéve) - fizetni kötelesek legyünk...
De a tisztelt árendátor úr... a maga kezével írt kontraktusát ... nemcsak az, hogy meg nem tartotta, és annak hol ez, hol amaz pontjait csupán maga hatalmával több ízben megváltoztatgatta, hanem a bankócéduláknak (bankjegyeknek) megváltozások után a mi felettébb való terheltetésünkre és elnyomattatásunkra... a kontraktust 6 esztendőbéli usuroiboratiónk (birtoklásunk) után kassálni (megsemmisíteni), és annak helyébe.. . más ú) sérelmes kontraktust erőszakosan a nyakunkra tolni is bátorkodott ...
Amely . . . kontraktus készítésekor Hoppaur fiskális úr az egybegyűjtött kertész-kommunitásunknak (kertészközségünknek) tagjait szólni sem engedte, és ha szólni is akart valaki, szamár, ostoba nevezetekkel elhallgattatta, és csupán az árendátor úr által akkor választott, mintegy 22 esztendős bírótól, Czudar Mihálytól kívánt feleletet, aki.. . félelemből nemcsak a maga nevét, hanem ... (másokét is) aláírta anélkül, hogy azon ... új kontraktusban az egész kommunitás megegyezni, és az . . . régitől eláílani kívánt volna...
Ezen törvénytelen kontraktusánál fogva a többször nevezett árendátor úr tőlünk már most szerfelett való és kiállhatatlan (kibírhatatlan) árendát erőlködik kicsikarni, és olyat, amely még a hazában eddig példa nélkül való, mert követ(el) rajtunk minden jugerum földtől 5 és 6 Ft-okat váltóoédulában, és ugyanabban még 1 forinttal szaporíttatni is kívánja. És az árendának eszerint leendő befizetésére oly kegyetlenül szorít bennünket még pedig a nemes vármegyétől a... csalfa kontraktusánál fogva reánk két ízben kihozott deputációk (bizottságok) által,... hogyha nem akarunk... (új) kontraktusa szerént fizetni, minden vagyonunkat csekély árban el fogja szedetni, i-em használván sem szép kéréseink, sem . .. érzékeny könyÖrgésünk ...
Ily elnyomattatásunkban azzal sem használhattunk magunknak előtte, hogy ha nem akar.. . (új) kontraktusától elállni, kenteiének leszünk a nagyméltósági Magyar Királyi Helytartótanácshoz folyamodni, mert még azt mondotta, hogy mihelyt megtudhatja elindulásunkat, azonnal minden javainkat exequáltatni (végrehajtatni) fogja.
... Alázatosan könyörgünk, méltóztassanak ... ily erőszakos elnyomattatásunkban kegyesen pártunkat fogni, és... (az árendátor) törvényfenyítékkel is kénszerít-tessen a hozzánk való s embertársakhoz illendő, szelídebb erkölcsökkel való bánásra* mint akik egy (egész) pusztát bíró privátus (magán) ember felett, aki csak nyereségűzésért gazdálkodik, felesebb kontribuciót (adót) fizetünk, terheket viselünk és katonát is adunk őfelségének."

Az oldalt készítette: Dzseemy